juli 10, 2013

Gandhi om hur man genom självvälde bygger en fredfull värld utan staten

“Frihet börjar på botten… Ett samhälle måste byggas så att varje by är självförsörjande och kapabel att hantera sina egna affärer… Byn kommer tränas och förberedas att gå under i försöket att försvara sig själv mot alla externa attacker… Detta exkluderar inte beroende av och villig hjälp från grannar eller från världen. Det kommer vara ett fritt och frivilligt spel av ömsesidiga krafter… I denna struktur som består av otaliga byar kommer det vara ständigt bredare men aldrig stigande cirklar. Tillväxt kommer inte vara en pyramid med toppen försörjd av botten. Det kommer vara en oceanisk cirkel där centrum kommer vara individen. Därför kommer inte den yttersta periferin ha makten att krossa den inre cirkeln utan kommer ge styrka till alla innanför och få sin styrka från dem.”

Detta var Gandhi’s statslösa vision som han beskrev den 1946, och Gandhi vigde hela sitt liv åt att kämpa för befrielsen av det indiska folket, inte bara från brittisk imperialism utan också från indisk statlig centralisering.

I visionen han kämpade för har inte staten någon plats, för enligt Gandhi var staten en “själlös maskin” som var skadlig för mänskligheten.

Den svenska staten, tillsammans med alla andra våldsbaserade regimer runt om i världen, har varken moraliskt auktoritet eller legitimitet att existera på denna jord.

Som Gandhi skrev i sin text Hind Swaraj om dagens omoraliska demokratiska majoritetsstyre:

Det är vidskepelse och oheligt att tro att en handling av en majoritet binder en minoritet. Många exempel kan ges där handlingar av en majoritet visade sig vara fel och minoritetens handlingar var rätt. Alla reformer har sitt ursprung i initiativet av minoriteter mot majoriteter. Om det i ett gäng av rånare krävs kunskap om att råna, måste då en rättfärdig man acceptera detta krav? Så länge som vidskepelsen finns att män måste lyda orättvisa lagar, så länge kommer deras slaveri att existera. Enbart passivt motstånd kan motverka sådan vidskepelse.”

Om du läser detta på Mises.se så är det sannolikt att också du nått den insikten om staten och demokratin, och kanske till och med insikten att partipolitiken och demokratiska val bara är en rökridå och att din röst inte spelar någon roll.

Så låt oss gå vidare och se hur vi utan att be staten om lov kan bygga denna statslösa och kärleksfulla värld som Gandhi förespråkade:

Swaraj betyder självvälde, och att anamma Swaraj innebär att man implementerar ett system där statens maskineri är obefintligt och där den riktiga makten finns i folkets händer. Gandhi sa att “där swaraj nås är varje person sin egen härskare. Han härskar över sig själv på ett sånt sätt att han aldrig är ett hinder för sin granne” och även att “det är swaraj när vi lär oss att regera över oss själva.”

Gandhis tankar om självvälde är inte helt olikt Geijers tankar om den självägande nordiska odalbonden:

Må ho, som vill, gå kring världens rund:
vare herre och dräng den det kan!
Men jag står helst på min egen grund
och är helst min egen man.

Fokus i Swaraj ligger på decentralisering och innebär att individer och grupper kan förändra hela sitt samhälle genom att förändra sig själva. Gandhis koncept av Swaraj satte press på att Indien skulle överge det imperialistiska Englands politiska, ekonomiska, byråkratiska, juridiska, militära, och utbildningsinstitutioner.

Han ville att alla som trodde på Swaraj skulle:

  1. avvisa och rycka det brittiska väldet upp med rötterna från dem själva och deras gemenskap; och,
  2. bygga nya referenspunkter, system, institutioner, och strukturer som möjliggjorde individuell och kollektiv utveckling.

Gandhi visste att det inte är människorna i toppen, politikerna, som är problemet. Det är institutionerna. Du kan byta ut politikerna var fjärde år, men så länge det själlösa maskineriet finns kvar kommer samma problem att existera. Och som folket i Egypten har fått erfara så kan du störta en diktator, men risken är då stor att någon lika illa, eller värre, fyller tomrummet.

För att nå frihet och självvälde är det därför nödvändigt att bygga sina egna institutioner för att ersätta de centraliserade och korrupta institutioner som dominerar idag.

Och blundar vi för den omoraliska grund som alla statliga institutioner vilar på så är de dessutom ruskigt ineffektiva. Några exempel på institutioner som kan och bör ersättas med fria och decentraliserade alternativ är:

Vad är då nyckeln till frihet och självvälde?

“Om människan bara inser att det är omänskligt att lyda lagar som är orättvisa så kan ingen mans tyranni förslava honom. – Gandhi

Låt ingen människa, eller grupp av människor, härska över dig. Det är dags att ta tillbaka kontrollen över ditt liv, och det börjar med decentralisering.

Precis som Gandhi avslutade Hind Swaraj med att tala till de imperialistiska engelska politikerna, så avslutar jag denna text i samma anda med att tala till våra svenska politiker. Jag talar för mig själv, men även för alla likasinnade inom och utanför Sveriges gränser. Några ord är mina. Några ord är Gandhis. Låt oss börja:

Jag erkänner att ni har makten

Det är inte nödvändigt att debattera frågan om ni håller Sverige under svärdet eller med folkets samtycke. Jag har inget emot att ni stannar i mitt land, men även om ni är mina härskare för tillfället så måste ni kvarstå som folkets tjänare. Det är inte vi som måste göra som ni vill, utan det är ni som måste göra som vi vill.

Ni kan behålla de rikedomar ni har sugit ur detta land, men ni får inte suga ut mer rikedomar. Er funktion kan för stunden vara, om ni så vill, att skydda folket inom Sveriges gränser; men ni måste överge idén om att få någon kommersiell förtjänst från oss.

Vi har upp till denna punkt inte sagt någonting eftersom vi har blivit nertryckta och vilseledda, och vi uttrycker inte vår åsikt varken på grund av egoism eller rädsla, utan på grund av att det är vår skyldighet att tala ut.

Vi anser att era skolor och domstolar är värdelösa. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi anser att er förmåga att tillföra något positivt till ekonomin eller att skapa jobb är obefintlig. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi anser att er självutnämnda rätt att bestämma vad människan får och inte får stoppa i sin kropp inte existerar, och att era kostrekommendationer gör människan sjuk. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi anser att er fiat valuta och att bankernas skapande av pengar ur luft är det största bedrägeriet världen skådat. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi anser att ni inte kan garantera vår säkerhet mot de som vill oss illa, och att ni är själva anledningen till att dom vill oss illa. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi kan inte tolerera att ni spenderar pengar på militär som stödjer imperialistiska krig på andra sidan jordklotet i “frihetens” namn. Ni kanske är rädda för Ryssland eller för Islam, men det är inte vi. Om de kommer, så kommer vi möta dom med ryggen rak.

Det här säger jag inte till er i arrogans. Ni har relativt stora polisiära och militära resurser, och om vi ville slåss mot er på era villkor skulle vi inte kunna göra det. Men om ovanstående villkor inte är acceptabla för er måste vi sluta spela rollen som undersåtar. Detta innebär inte att ta till vapen. Det vore att sjunka till politikens nivå. Vi är bättre än så och respekterar alla som oss själva.

Men om ni agerar mot det fria folkets vilja kommer vi inte hjälpa er; och utan vår hjälp kommer ni i det långa loppet att falla.

Det är troligt att ni kommer skratta åt detta under förtrollningen av er makt. Vi kanske inte kan disillusionera er på en gång; men om det är någon manlighet i oss så kommer ni snart se att er förtrollning är detsamma som självmord och att era skratt på vår bekostnad är en abberation av intellektet.

Något som blir klarare och klarare för varje dag som går är att Gandhi talade sanning när han sa att:

Denna civilisation är så att man bara behöver vara tålmodig så kommer den att förstöra sig själv.

Men redan nu håller en ny civilisation på att formas. En civilisation baserad på ömsesidig respekt, icke-våld, fritt samarbete, och fri handel.

Ni kan hjälpa till i byggandet av denna civilisation, eller gå under tillsammans med er våldsamma civilisation.

Det valet är ert.